کد خبر: ۱۰۷۷۹۴۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۸ 19 November 2022

تابناک رضوی: وقایع ورخدادهای ماه گذشته که درشمایل انتقادها، اعتراض ها،آشوب هاواغتشاش ها، جلوه کردوپیامد ها وعوارض آن، همچنان ادامه دارد، جامعه راسخت متاثرکردوسبب موضعگیری های متفاوت وتند وکند موافقان ومخالفان شد ومقام معظم رهبری هم،طی بیاناتی،نظرات قاطع خودراعنوان کردند. درارتباط با این رویدادها، سه مساله نیازمندتعمق و تدبروتاکید است.نخست؛اعتراض های بحق که ریشه درمشکلات ونابسامانی های اقتصادی،فرهنگی واجتماعی دارد وراه حل آن،رفع کارشناسانه وصادقاته وسلامت آن هااست. دوم، لزوم هوشیاری دربرابرفرصت طلبان ومخالفان و سواستفاده کنندگان و دشمنان ملت و کشور که صرفا درپی منافع خود هستند. وسوم، ضرورت بازنگری درتمام اموراجتماعی واقتصادی وسیاسی بویژه فرهنگی و هنری و روزآمدشدن وتحول نگاه مسوولان دراین حوزه ها است.بدیهی است که اعمال ممنوعیت،محدودیت،فیلتروممیزی، راه حل مشکلات نیست و پاک کردن موقت صورت مساله است. ازهمین رو، ضرورت تام دارد که با آسیب شناسی عالمانه،تخصصی ومتعهدانه عرصه های مختلف جامعه وبخصوص فرهنگ جاری کشور که بامعضلات وبحرانهای جدی روبرواست ونواقص آن،نتیجه بی توجهی ویاکم کاری وغفلت مسوولان، هنرمندان،رسانه ها وهمه مااست و اگرچنین نبود وفرهنگ ساری بر جامعه حاکم بود، چنین حوادثی، شایداتفاق نمی افتاد ونگارنده پیشتر وبارهادراین مواردبه صراحت وصداقت تذکروهشدارداده بودم، ولی گوش شنوانبود،بایدباترمیم اعتمادسازی ملی به جنگ مشکلات رفت. درهمین راستا توصیه ام به عنوان یک نویسنده ومنقدباپیشینه پنجاه سال فعالیت نویسندگی،کاررسانه وتدرس سینما،تاتروتلویزیون باسابقه بیش ازبیست وپنج سال مدرسی وآموزش ده هانویسنده ومنقدوروزنامه نگارومدیروهنرمند، به مسوولان ومتولیان فرهنگ،هنروسینما،بازنگری درنگاه هاوعملکردهای خود و ضرورت تحول افق نگاه و بروزرسانی نگرش های خود، در چارچوب ارزش هاوآرمان های کشورونیازهاوخواست های اهالی فرهنگ وهنر ورسانه و سینماومردم است. وهشدارکه بروزاعتراضها واغتشاش ها،نبایدباعث عقبگردوشعارزدگی واتخاذ واعمال تصمیم های نادرست وغیرواقعی و غیرتخصصی شودکه باید عامل بازنگری و تحول شده و دستورتعالی و پیشرفت به سوی آینده بهتررافراروی مسوولان وآینده هنروفرهنگ وهنرمندان وجامعه قراردهد. بنابراین،ازرخدادهادرس بگیریم وبرای بهترونیک ترشدن خودوجامعه،محترمانه،صادقانه وسلامت، حرکت وجریان سازی کنیم.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار